Mar 27, 2009

မြဆလင္ရဲအေဖ ဂ်ဴးေတြ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ရင္ JuBu လုိ႔ေခၚပါတယ္


မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ မုိႏွာမက္ဟာ တဏွာရူးတစ္ေကာင္ပါ။ လူက်င့္၀တ္ဆုိတာ လုံး၀ မရွိတဲ့သူေပါ့။ သူတည္ေထာင္တဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာဆုိတာ ဖာသည္မ ဖင္ကထြက္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ မျခားပါဘူး။ အဲဒီကေလးမွာ အေဖေတြမ်ားသလုိပဲ မြတ္ဆလင္ဘာသာကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံက အမူအက်င့္ေတြ ခုိးယူေပါင္းစပ္ထားတာပါ။ ဂ်ဴးကလဲ မြတ္ဆလင္ရဲ့ အေဖစာရင္းထဲမွာပါ၀င္ေနပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြ အေဖေတာ္ထားတဲ့ ဂ်ဴးအမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြျဖစ္ကုန္ပါျပီ။ တခ်ဳိ႔လည္း ဗုဒၶဘာလုံး၀ေျပာင္းျပစ္သလုိ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဂ်ဴးလဲကုိးကြယ္.. ဗုဒၶအဆုံးအမလည္းခံယူပါတယ္။ ဂ်ဴးကေန ဗုဒၶဘာသာဘက္လုံး၀ ေျပာင္းလာသူေရာ၊ ဂ်ဴးနဲ႔ဗုဒၶဘာသာကုိပါ ျပိဳင္တူ ကုိးကြယ္သူ ၂ မ်ဳိးစလုံးကုိ JuBu လုိ႔ပဲအၾကမ္းဖ်င္း ေခၚေ၀ၚပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါက Jew ေတြက JuBu ေတြမ်ားပါတယ္။

Los Angeles Times


At One With Dual Devotion

The altar in Becca Topol's living room carries a statue of Buddha and a garden stone painted with the Hebrew word for peace, shalom.

In April she celebrated Passover with a "Zen Seder" feast that opened with a modified Haggada narrative comparing Israel's exodus from Egypt to Buddha's liberation from suffering.
"I'm a Jewish Buddhist -- a JuBu," said Topol, 37. "My Buddhist practice has actually made me a stronger Jew."

While Buddhism has enriched Topol's Judaism -- giving her a deeper sense of spirituality -- it has produced confusion in fellow JuBu David Grotell. Grotell, 41, is so worried about breaking Judaism's ban against idol worship that "although I have a meditation spot in my home, as a Jew, I just can't allow myself to put a statue of Buddha there."

Grotell's conundrum and Topol's confidence show how diverse the JuBu experience can be -- even inside one Zen Buddhist center in Santa Monica. They also underline how a new, American hybrid of Buddhism is blossoming, fed by a large representation of Jewish practitioners.

No one knows for certain how many JuBus there are; the last surveys were conducted in the 1970s. A large majority of the 3 million Buddhists in the United States are Asian, but by some estimates, at least 30% of all newcomers to Buddhism are Jewish. (By comparison, U.S. Jews number 6 million.)

Alan Lew, who studied Buddhism for a decade before changing course to become a rabbi, calls the paradoxical blend of Judaism, which bows to one God, and Buddhism, which has no supreme being, "a fruitful and beautifully creative meeting of two religious streams that came together in the United States."

"Most people don't go very far into Buddhism; they just want to feel a little better," said Michael Shiffman, founder of L.A. Dharma, a nonsectarian Buddhist organization in Los Angeles. "But can you be Jewish and not believe in God? Good question."

Others, however, would say it all depends on an individual's definition of God.

Essentially, Buddhism creates a solitary and quiet path away from suffering and toward a moral life based on an all-inclusive vision of interconnectedness, wisdom and compassion. A method for achieving that awareness is daily meditation. Being nondogmatic, Buddhism does not require that adherents join anything or reject anything -- even the notion of God.

So in this regard it differs vastly from Judaism, a community-based tradition that relies on observances, laws and prayers such as the mourner's kaddish -- the prayer for the dead -- to connect adherents with a personal god.

So what is that Jews find so attractive about Buddhism?

"Suffering is at the heart of the matter," suggested David Gottlieb, whose autobiographical book "Letters to a Buddhist Jew" examines the life of a "Zen Jew" struggling to resolve his two identities. "Judaism, at its best, embraces suffering and, at its worst, enshrines it. Buddhism explicitly seeks to end suffering, and doesn't look to the past."

Lee Rosenthal, 59, of San Diego found that powerfully appealing. He'd just returned from the Vietnam War and was facing the deaths of his two children shortly after they were born, and then his wife's cancer.

"I couldn't buy into the spiritual answers I was getting from people for why my little babies passed away," he recalled. "But I picked up a book on Buddhism and it spoke to me, streetwise and honest."

"Instead of sugar-coating things, it gave me a plain explanation for why I was suffering -- life is painful and difficult," he said. "It said also you can't run away from it. Deal with it."

As the world's leading Buddhist, the Dalai Lama, likes to say: If there is a problem and there is nothing you can do about it, there's no use worrying. If there is something that can be done, there's no use worrying. And with that understanding can come contentment, even joy.

Rosenthal went on to become a Buddhist priest, which his mother, Rosalie, came to terms with a few years ago in a poignant meeting.

"My mother has Alzheimer's disease and thinks I'm a kid who lived down the street from us in the 1950s," he said. "So one day I asked her, 'Rosalie, how's your son Lee doing?' She sat up straight in her wheelchair and with a proud look in her eye said, 'He's a Buddhist priest.' "

"I got teary-eyed," he said.

Buddhism has a history of adapting to new cultures.

It was founded by Gautama Siddhartha in India about the 6th century BCE and then spread to China, Japan, Korea, Tibet and Vietnam. It arrived in the United States in the late 19th century, and was popularized in the 1950s and '60s by the likes of Buddhist missionary D. T. Suzuki, author Alan Watts and JuBu beat poet Allen Ginsberg.

Now, American Buddhist centers long bound by a tradition of remaining politically neutral are adding priorities that reflect those of their large numbers of often liberal, educated and politically active Jewish members: family life, civil rights and programs to feed, house and educate the poor.

Zen Judaism has spawned a genre of JuBu jokes, such as: "If there is no self, whose arthritis is this?"

A majority of the board of directors of a leading Buddhist magazine, Tricycle: A Buddhist Review, are ethnic Jews. Half of the 10 Buddhist abbots to take charge of the Zen Center of San Francisco over the last 40 years were of Jewish ancestry.

Conversely, more and more synagogues are adopting Buddhist-inspired meditation programs, like the one Rabbi Lew recently co-founded in a blue wood-framed house a few doors down from the conservative Congregation Beth Shalom in San Francisco.

Inside, rows of meditation cushions emblazoned with the Star of David are arranged to face a framed image of the silent first letter of the Hebrew alphabet, Aleph.

"We get up from here and walk next door to the synagogue," Lew said, "where instead of reading sutras, we study Torah."

"Meditation is really catching on in the Jewish community," he added. "I have a very extensive travel schedule. And frequently when I talk about meditation techniques, synagogues set out 50 chairs and 300 people show up."

A majority of JuBus, as they call themselves, are baby boomers who were raised in loosely religious families and began to feel unfulfilled in the tumultuous and experimental 1960s and '70s. They joined the legions of other young men and women searching for spiritual nourishment, and ended up turning to Buddhism, a welcoming meditative practice devoid of the cultural stigmas contained in, say, Christianity or Islam.

And many, like Alan Senauke, now a Buddhist priest in the Bay Area, discovered the two traditions combined easily, almost on their own.

Although he no longer celebrates Jewish holy days, with the exception of Passover, Senauke said, "My Judaism and Buddhism are like vines so entangled they are not separate."

"Because of my Jewishness, I'm faulty as a Buddhist, and because of my Buddhism, I can never really be a practicing Jew," he said. With a smile, he added: "I'm comfortable with that."

"Look at it this way," said Senauke, who is also a noted bluegrass guitarist. "I've been playing Southern music for 45 years, but I'll never be a Southerner. I'm a New York Jewish boy. But this is my music, it resonates in my heart and I play it as authentically as I can."

The boom in Buddhism has left some Jewish leaders wondering how they could better serve their people.

"I'm encouraged that people want to find something more spiritual," said Rabbi Bentzion Kravitz of a group called Jews for Judaism.

"But I'm also disillusioned that they have not found it in Judaism. Maybe we haven't done a good enough job of making Jewish mysticism accessible to the masses."

But Marc Lieberman, a San Francisco ophthalmologist who helped arrange a historic dialogue between Jewish leaders and the Dalai Lama in 1989, calls the JuBu phenomenon a fine example of "good old American innovation."

"I'm a healthy mosaic of Judaism and Buddhism," Lieberman said. "Is that fair to either religion? Fair schmair! It's what I am.

"My Jewish side is a tribal sensibility; a reflexive identity with the pain and agony of my people, and the pride and glories of their traditions," he said. "But my Buddhist side asks, 'Does that exclude others in the world?' "

How all those clashing religious notions affect JuBus is illustrated in the paths taken by Lew and his lifelong chum Norman Fischer. In the 1970s, they lived in Buddhist monasteries and studied under Berkeley Zen Master Sojun Mel Weitsman, an ethnic Jew.

Their friends figured that Lew, a freewheeling intellectual, would become a Buddhist priest, and Fischer, who was always a studious rabbi's pet, would become a rabbinical scholar.

Instead, the opposite happened. But their theologically competing spiritual realms have acquired a lot of the curlicues and ambiguities that are characteristic of JuBus.

Lew, for example, said, "I don't believe one can be both Jewish and Buddhist; your central commitment should be clear. Personally, my roots are more Buddhist than Jewish, but my spiritual practice is Jewish."

He also firmly believes in God.

But Fischer, a high-ranking Buddhist priest whose first name is now Zoketsu, suggested that a "person can be a faithful Jew and practice Buddhism."

Topol would tend to agree with Fischer.

Six years of Buddhist training at the Santa Monica Zen Center, where reconciling with one's religion of origin is emphasized, has only deepened her appreciation and respect for her Jewish roots.

"I've found that Buddhism has broken apart my fixed beliefs and notions," she said, "so that I can approach Judaism with a fresh eye."

For Topol, that means viewing biblical descriptions of God's active presence in human affairs not as literal history, but as meditation tools and spiritual instructions for coping with daily life.

Rising from a meditation pillow after a Sunday morning Buddhist service, Topol said, "I even look at the writings of the Old Testament, such as Moses' conversations with God, as Zen koans; that is, as questions and statements to be used as meditation disciplines along the lines of 'What is the sound of one hand clapping?' "

What happens next is anyone's guess. But some JuBus are predicting the emergence of a unique American-style Buddhism.

"Jews value education, hard work, innovation and strong commitment to family, all of which they are bringing to American Buddhism," said Charles Prebish, a professor of religious studies at Penn State University. "What you get is some kind of a hybrid.

"But ultimately, it's an ongoing story," added Prebish, who calls himself a Buddhist of Jewish ancestry. "I hope I'm still alive when a lot of this plays out."

(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

2 comments:

Anonymous said...

if mohamed(sol) is ta hnar yoo..what do u call "min don min" he fucked the girls from whole burma n he even open up his own mother's chin htaung ..so can we call him ko may ko lo ?

if mohamed(sol) is ta hnar yoo but he still taking responsibility for his womans..look at budha..if budha ga ..kar ma kone ma lite sarr boo so yin ..thu myat thar tha mee ko tat ma loe nat lay ..a khu dot thu myat thar tha mee..tat lal loe day dal ..lote lal ma kway boo ..suzakar pon nar lee sar kway pyi tar ..dog htut mike yai dal !!!

budhism show ways to be lazy ..cox budha ka lar is lazy ka lar ..a lote ma lote par ...but when he hungry aein buak seed lite pee taung sar dat the daung zar bar. thats y all budhism followers become tha daung zar..a la gar sar ..a la gar u ..a la gar lu day pnyit kone dar pop.

see budhism monks what they do? no joking go to see at thar ma nya kyaung tite...monks driving lancrewzar cars. they got tv,dvd, settlites full of facilites..that monk even told me if u work u can not live like this ..get in to be a monk u can have full facilites..night time they watch x movies ..wake up morning lee ga taung nay b...lar tha mya da gar ma dot nar b thar mhat in the morning..in the evening they smoke n walking around see beautiful girls they get close n talk dirty ..sat pat yat chin dal ..loe chin dal etc...n they call prostitutes n spend people's donation money for their prostitution...so who wants to trust budha thar tha nar ...who wants to be a "Cow" to donate for monks prostitution ? lote tar dway ga sout sint ko ma shi dar...see this website...no human minded ..trying to hurt innocent people n its thar tha nar..

bar thar ..thar tha nar phyat tar ..lu dway ma lote phoo..but kway loe ma thar dway nat .. phar thal ma nat sat mway htar dat kg dway lote tar ...

who wants to help ..kway loe ma thar dway nat .. phar thal ma nat sat mway htar dat kg dway to be the same sout sint ma shi .. low culture ..low life proof website.

this taw thar hna yauk ka than shwe lee sote kha $$ ya lo lote tar.

do u think ur life deserve to spend in dirty low culture..low life ..stand with philosophy as a gay ?

All human's main job is to behave as a human. so do not try to copy animals.

five said...

http://www.thepetitionsite.com/1/stop-rohingya-invasion-into-burma

ယူတီကာကဟုိးလီးအစ္စလမ္ေဌးလြင္ဦး
ကရင္မေတြကို ကုလားဇာတ္ထဲသြင္းေနတာစံုစမ္းေပးပါ။
ဘန္ေကာက္မွာတုန္းကကရင္မ။ဗမာမေတြကို
ကုလားေတြနဲ ႔ေပးစားခဲ႔တာ ဖို၀ိန္းကလူေတြသိတယ္။
(သူတို ့ပုတီးမွာလည္း ၀က္လီး၀က္တန္ဆာ ပံု အျမတ္တႏိုးထည့္ထားတာေနာ ္။)
ဒါေပမဲ့ သူတို ့ရဲ ့့
၀က္တန္ဆာကိုကိုးကြယ္တဲ့
မြတ္ဆလင္အဓိကျမို့ေတာ္ျဖစ္တဲ့
ေဆာ္ဒီကမကၠာျမို ့ကိုေတာ့
ဘာသာျခားတစ္ေယာက္မွအ၀င္မခံပါဘူး။
၀င္တာနဲ့တရား၀င္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခြင့္ရိွပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္လူပါး၀ျပီးမိုက္ရိုင္းထားသလဲ။?