Mar 10, 2009

I Believe in Bugs Bunny Part II


အညိဳေရာင္ျဖင့္ ေရးထားသည္မွာ မြတ္ဆလင္ဘက္မွ Muhammad Al Assadi ျဖစ္ျပီး အနာက္ေရာင္ စာမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ေဟာင္းျဖစ္သူ Ali Sina ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ႏုိင္ပုံကုိ သတိထားဖတ္ၾကည့္ ေစလုိပါတယ္။

Science in the Quran: Creation of Universe Debate: Mohammad Al Assadi vs. Ali Sina

Dear Ali Sina -

this is Mohammed Assadis response:

"Ali Sina, your belief is so funny indeed, bugs Bunny is your God, what else I should expect, and by the way Buggs Bunny makes me laugh I cannot deny, the child in me is so pleased. So looks like your challenge will be about Carrots most of the time, and your debate should show that of a vegetable I am impressed. Fine, no problem, I had those before. I did write many books, preparing to launch soon, one has the title of: Jewish Christian Testimony Islam is the religion from the LORD, I will not debate here, I will tell you when it is out, and you can read. Those who hate Islam most from Jews and Christians have a wonderful Testimony on behalf of Islam, and how Muslims are the only true followers of Jesus and the books, but how little those know about things? IN my book I do ask: where they bring their beliefs from and why they are not Muslims if the God they believe in says: Islam is the truth? Of course I forgot to include your Buggs Bunny in.

Muslims are not the true followers of Jesus and the Book. Muslims do not believe in Jesus. The Jesus that Muslims talk about is a figment of Muhammad’s imagination not the Jesus followed by the Christians. As for the Book, Muslims think the Bible is corrupted and therefore following it is the same as shirk or kufr (disbelief).

In nowhere the Bible says Islam is truth. This is a total lie. Muhammad claimed that he is mentioned in the Bible and is referred to as Ahmad. This is untrue. But when he failed to show such thing in the Bible, he claimed that the Bible is corrupted and the reference to him has been blotted out. What can be more ridiculous than this? Suppose there is a reference in the Quran to their Mahdi, would Muslims blot that out? This makes no sense.

Muhammad just said a lie because at the time his followers were a bunch of ignorant peasants turned marauders. His goal was much more immediate. He wanted to impress those foolhardy people. At the time he could not even think that this insanity that he had started would one day become such a world lunacy. So he lied freely. As his lies became exposed, his followers came up with more lies to cover the first lies.


What you said about Muhammad PBUH is rude and all lies, spoken like a Satan, yet you see nothing as such, how sad that is. Furthermore, as I said, I will debate this by the Noble book, and not story books I have no need. Now you may see the evil you say as not rude, we have a proverb at Arabia : if the Camel looks at its Hub while traveling, it will fall and breaks it neck, let me save you, do not look at your rudeness, but you are so full believe me. What you say increase the hate in our hearts, and leave no good memory of any kind for you. The way you speak about what I sacred shows how rude you are, and what you call true are all lies that I will prove, yet I will not attack Bugs Bunny the God you believe in anyway as you attack what I believe.

These are all hot air. Let us get to the point and prove the claim of Muhammad.Ok, Ayah 2:2, this is how you see, and three mistakes you see, is that true, although they say Carrot give good eye sight, now I am in suspicion big that is. Let us see, the first interpretation you saw here.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقَ


You said: The righteous ones are already guided. They do not need guidance. Those who are lost need guidance but the Quran can't help them. So the Quran is redundant. It is a useless book by its own admission.
I say: I understand why you said what you said and how wrong you could be, no doubt about thee. Let me give you the real meaning of this Ayah, and you can ask Arabs to tell you how I am telling the truth. When we say: Guidance for the Muttaqein, does not mean Righteous, it means those who fear Allah, let me explain perhaps, just perhaps, who knows. When we Muslims see someone doing evil, we say to him/her: Ittaki Allah (fear Allah), which means something to stop him/her, and this is not spoken to the Righteous if you know what I mean. Taqwa means fearing Allah, and Allah says here: this is the book, in it what guides those who have fear.
Therefore, you are wrong on both counts, this book is all about Guidance for the lost, but not all, only those who fear the LORD, and they wish to be in the Kingdom with the Angels, others would clearly tell you: your Allah speaks of Hell, we are glad to have, and blow you and what your book say, save us from your preaching please. This book is for those who wish to be helped, but others do not wish, why force them, they have reserved their place in Hell, as also Jesus said in Christians’ books and Jewish Tanak too, that speak about the Pit.


According to Muhammad only Allah decides whom to guide and whom not to guide.

If We had so willed, We could certainly have brought every soul its true guidance: but the Word from Me will come true, "I will fill Hell with Jinns and men all together. 32.13

Now, isn’t this sadism? This Allah CAN guide people but he doesn’t. Is such insane god worthy of worship? Not only he does not guide them, he even seals their hearts.

Such are men whose hearts Allah has sealed. 47.16

Note here Allah is talking of himself in third person. Is this really Allah talking or Muhammad? He does not stop at that. He curses them and makes them deaf and blind.
Such are the men whom Allah has cursed for He has made them deaf and blinded their sight. 47.23

In another verse he says:

This is an admonition: whosoever will, let him take a path to his Lord. But ye will not, except as Allah wills. 76:29


This is ridiculous. On one hand he admonishes people and on the other hand he says they can’t be guided except those decided by Allah. This is clear indication that Allah is unjust.

Instead of making people see they are mistaken, he maliciously makes them err more and makes their deeds pleasing to them. 27:4, 13:33 This is like a teacher complementing the students when they are wrong and wait until the exam to fail them. Allah as envisioned by Muhammad is a psychopath. Could it be that he forged this imaginary deity after his own inner desire for absolute wanton power? "Allah doeth what He willeth" 14.27. A narcissist does not wish to be nailed by any law. He sets the rules for others. These rules are whimsical, but he himself is not to be fettered by any rule. Others must obey his fiat, yet he is above any constraint. He can be fitful, erratic and do as he pleases.

The interesting part is that elsewhere he says it is Satan who makes people's sins seem alluring to them. 6:43, 8:48, 16:63

Isn’t it logical to deduce that Satan is a partner of Allah, helping him in his daily work of misguiding people? Or perhaps Allah has a split personality and Allah and Satan are the same?You said: Also there is another elemental logical error in this verse. It says dalikal kitab "THAT book". Which book? It can’t be the Quran. If it was referring to the Quran, it should have said: hadal kitab "this book". Are we to presume that Allah does not know the difference between this and that?

I say: That is a figure of speech, if you were an Arab you may understand this, let me lead an example. When you are touching something, you say: this, but Allah is not touching the book when He speaks, and He speaks from His Grace and distance, saying to us who hold to the book: That is the book, when we look those of us who hold on to the book we see as this, not as that, what Allah sees from His Height and might as that, we see as this. We Muslims do understand how Allah is speaking about the Noble Qur’aan, and from His distance He says: that, which means the book people hold on to down here. You saw three mistakes, I am sorry I see only two, if I missed the third one tell me, and I will explain to you. I did not say the Qur’aan is the book of God, I will proof it to be, and we just started, also you showed signs of running from the very start, you need a scholar, why, if you cannot handle me, who told you can handle a Scholar, a true one that is? Let us see how you can deal with me first, before you go to another level in this tour. But if you see in how Allah does not know what book, or wish to presume, I say: when I read this Ayah, I am reading from the only book that has such a verse, and this same Ayah tells about the book I am reading from: that is the book Allah says, when I ask like you: what book, the answer is how many I am holding and reading from, just one, how smart I should be to figure that out indeed?

If Allah is omnipresent and closer to us than our jugular veins as the Quran claims, then what you say makes no sense. Even if Allah is not omnipresent, is limited by space and lives in a planet far away, as you seem to imply, still this way of speech is wrong in all languages. If I call this article “that article”, it would be confusing. You as the reader of this article could be half a world away from me, despite that this article is this article and not that article.

The third error that you missed is the claim of لاَ رَيْبَ فِيهِ “there is no doubt in it”. 80% of the people of the world doubt the Quran. So this claim is a lie. At the this verse was written, most people disbelieved in it, even the Meccans and the Jews. This is an empty boast.

I cannot deny I am glad you will take the issues one by one, surprised from your response, but nevertheless happy too. Good, let us take it one by one, You will speak about the first issue next, I also will bring my first too if you do not mind, I do not wish you to feel like you are debating yourself, but I do need to say: Hey: I am here. I am waiting for your next Issue about the Qur’aan, I will as well bring mine too. And since here you brought one, here too is what I have to ask you:

You say: The Noble Qur’aan is not from the LORD, and it is from Muhammad PBUH, and PBUH your God Buggs Bunny too, I already have respect for your God you see, while you do not have for the One I believe in. Let me ask you as you will be asking me; let us see what you have to say, as we see what I have to say too. The Noble Qur’aan spoke about how the Heavens and Earth were in form of Smoke, as today’s Science proved that too, and then Allah split them into planets including ours, and also made the heavens seven. How Muhammad PBUH and PBUH your God Mr. Buggs Bunny, How did a man from the middle of the Desert, 1425 years back have such knowledge, please do not ignore, this is also about proving to you how the Qur’aan is from the LORD, not the only one, or the End of our debate, but just the first step in our thousand mile trip with you.

How Muhammad PBUH and PBUH your God Buggs Bunny knew how all were in the form of Smoke, I hope you know how Science did speak fully about this, and the Atheists who do not believe in the LORD say: see, this is how things started, and a big Bang took place, and where all those Zillions of Planets came about, there is no God Indeed. While we say to those and there equals from Cartoon worshipers: who created the Smoke to start with, and who brought forth the Big Bang, Allah says: they were together and He split them, which of course is what Atheists believe in and call it by the Big Bang, am I still speaking in a way you understand, or this is above the ground, and your God Buggs always misses because he made a turn at Alba Quirky?

I accept your challenge, you are showing signs of running as it is, which is reasonable and I can understand, let me show what you told my friend to tell me:

You said: Please tell Mr. Assadi to introduce himself. What book has he written. Is he the imam of a mosque? Which mosque? I will not debate with him if he is an obscure personage. His tone is not scholarly and if he is not notable, there is no point in debating."

I say: I am more clear than all those you wish to debate with, rest assured, and your readers and mine will come to know, so please stay foot, no need to run we just started and you couldn’t handle, while you showed like a Cartoon challenging all Muslims about what they believe. As to the issue of introducing my self, I thought I did, I am a Muslim, you need more, fine: I have Allah, you don’t, I believe in Muhammad and you wont, I hang on so strong to the Qur’aan, while you miss, and how sad is your case believe me there is no excuse. What more you wish me to say, this says it all, if you see yourself capable, why be afraid of who am I, are we doing anything in secrecy, or are we not doing this in front of all eyes to see?

I give Tafseer (Interpretation) of Qur’aan in many Masjids (Muslim houses of worship), and I speak to 100000 from all over the world, over the Net, trying to reach my first million may Allah help me. I wrote a book named: the date of the return of Jesus, and the signs of the End, I wrote a book named: Trinity between Fiction and Reality, I wrote a book titled: who is that Prophet, about prophecies in the Jewish, Christians, Hindu books about Muhammad PBUH, and how he was promised to come by the books in their hands too. I am a very active man in this regard, you are not talking to an unknown, I am more of a Celebrity than you rest assured. How else I can introduce me, there is not need, it is not I we are discussing anyway, unless it is how it gives you pleasure thinking this time you will defeat?

We at Arabia say: do not count the fish in the Sea, until you really defeat me, you did not, and all shall see. What I know about you is less than what you know about me, mostly how you attack my Allah, my Qur’aan, my prophet like a Satan, nothing else I know about thee, and this did not stop me. Even when I asked about what you believe, since you yourself are in doubt in your belief, you started believing in Buggs Bunny, that is all Folks."


Please let us know which Mosque you preach and if you have radio programs tell us which radios. Thanks.

The claim that the Quran contains scientific statements, is bogus. This is what Denis Giron has defined as “The Miracle of Reinterpretation”.

Take the verse:

Allah said in the Quran: Have you not seen how Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a stack, and then you see the rain come out of it...? 24:43

Muslim propagandists, including the charlatan Dr. Bucaille who wrote a book for no other reason than to make money out of the gullible Muslims have claimed that this statement is scientific that was unknown to ordinary people 1400 years ago. Any reasonable person can see this is the statement of the obvious. This is also clear from the verse itself. The sentence starts with the question “Have you not seen?” It is clear that Muhammad here is talking about something known and seen by everyone. Do I need to be a botanist to say; "Have you not seen how trees grow, blossom during the spring, yield fruit during the summer and shed their leaves at fall"?

This is the nature of the alleged scientific miracles in the Quran. Some of them are commonsense natural phenomena observable by any person and known at all times and some of them are mere scientific fallacies, reinterpreted and redressed to mean something else. There is not a single verse in the Quran that would have required knowledge beyond what an ordinary man in the seventh century Arabia possessed.

Muslim propagandists claim that the verse 41:11 that says: “Then he turned to the sky, and it had been (as) smoke (dukhaan): He said to it and to the earth: come you together, willingly or unwillingly. They said: we do come (together) in willing obedience”, is a scientific statement and since this could not have been known at the time of Muhammad, it is proof that the Quran is from God.

Apart from the goofy suggestion made in this verse that inanimate objects such as the sky and the earth can think and make willful decisions, the whole idea expressed in this verse is scientifically absurd.

The preceding verses to the above make everything clear. They say that Allah created the earth in two Days 41:9 and set on the (earth), mountains and provided nourishment for all beings in four days. 41:10. It is only in the subsequent verse that it says “Then he turned to the sky, and it had been (as) smoke." If we assume the verse 41:11 speaks of the primordial plasma, these statements are anachronous. These verses suggest that the Earth was already formed and it had living creatures roaming on it before the sky, which was up until then like smoke, was joined to it. This is obviously not so. When the universe was in gaseous form, the Earth was part of it and not a distinct and separate object. So the statement “come together willingly or unwillingly” is nonsensical.

Denis Giron humorously writes: “There seems to be a sequential flow in those verses- the progressive development of Allah's creation, and after six days is when he turns to the sky and earth, and has a cute little conversation, probably in Tagalong, with Mother Earth and Father Sky, while there are probably burgeoning dinosaurs tromping about on the earth, who get to witness Allah installing the lighting and genii-security system. The lower heavens are adorned after it was said the earth was in existence. Again, this is not a scientific explanation, creation by divine fiat. Allah doesn't explain gravitation and the forces molding stars, all he says is to look up the sky and give him credit, even if his description of cosmological development is at odds.”

The verse that follows says:

So He completed them as seven firmaments in two Days, and He assigned to each heaven its duty and command. And We adorned the lower heaven with lights, and (provided it) with guard. Such is the Decree of (Him) the Exalted in Might, Full of Knowledge. 41:12

Are these scientific statements? Is the universe made of seven firmaments? Is it created in two days? Are these “lights” (stars) placed in the lower heaven? These are derisory statements. I already explained the origin of the belief in seven heavens stated in all Semitic religions. Also read my article Shooting Stars where I have shown the rest of the claims made in this verse are asinine and not scientific.The Big Bang in the Quran

Muhammad describes the cataclysmic story of the creation and the origin of the Universe as follow:

Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? 21:30

Muslims claim this is an allusion to the Big Bang. However this is a rehashing of Genesis:

6 And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." 7 So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. 8 God called the expanse "sky." And there was evening, and there was morning—the second day. Gen 1: 6-9

The story of creation was the most favorite story of the ancient people, just as the story of evolution is the most fascinating story of our time. People always wanted to know their origin. Undauntedly Muhammad had heard the fable of creation a hundred times since his childhood, especially when he visited the market of Okaz and listened to the preaching of the bishop, Sa'd ibn Qis and other Christian priests. He rehashes this tale in the Quran.

The Quran is full of legends borrowed from the Bible and the fables of the Arabs. These in turn were based on the myths of ancient Sumerians, Babylonians, Canaanites, etc. Muhammad’s cosmology is the cosmology of the ancient people. In pre-Hebrew Semitic myth two watery tumultuous beings, one male and one female, Apsu (sweet water) and Tiamat (salt water) give birth to a variety of sea monsters and gods. In the ensuing chaos Tiamat, the female creator, tries to take control. Her descendants unite against her, choosing one of their number - Marduk, the god of Babylon to lead them. Armed with a hurricane and riding a tempest drawn by four fiery steeds, Marduk meets Tiamat and her evil accomplice Kingu in battle. He kills them both.
The great god Marduk slaying Tiamat the dragon goddess of salt water. She is the personification of the Untame, Primeval Forces of the Universe before established order and the mother of all gods.

After the death of Tiamat her conqueror forms the heavens and the earth by cutting her body open "like a cockleshell" and lifting up one half to form the sky while leaving the bottom half as the earth:

The lord rested; he gazed at the huge body, pondering how to use it, what to create from the dead carcass. He split it apart like a cockleshell; with the upper half he constructed the arc of sky, he pulled down the bar. http://cc.usu.edu/~fath6/worldview.html

Not in the modern science but in the ancient mythology of Mesopotamia we must look to find the origin and the significance of the obtuse verses of the Quran. The Quran is a book of fables, based on previous fables. There is nothing scientific in that book.Bugs Bunny at the moment of the creationNo comments: