Mar 13, 2009

ပသူရသုတ္- ၀ါဒၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍...(မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္သည့္တုိင္ေအာင္ တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ျပီး ရန္ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားဖတ္သင့္သည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ မြတ္ဆလင္သည္ ဘာသာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ မာဖီးယားဂုိဏ္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး၊ ဟိႏၵဴတုိ႔ကုိ ေ၀ဖန္မည္ဆုိပါက ယခုေဆာင္းပါးမွ ဆုံးမခ်က္ကုိ သတိျပဳအပ္ေပသည္။
ဗုဒၶေဟာၾကား သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ား မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။)

မိမိ မွီခို အားထားရာ အယူကိုသာ အေကာင္း ေျပာဆိုတတ္ၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ အသီးအျခား မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆေသာ သႆတ ဒိ႒ိစသည္တို႔၌ သက္ဝင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤငါ့အယူ၌သာလွ်င္ စင္ၾကယ္မႈ ရွိ၏ဟု ေျပာဆိုၾက ကုန္၏၊ အျခားေသာ အယူဝါဒတို႔၌ကား စင္ၾကယ္မႈရွိ၏ဟု မေျပာဆိုၾကကုန္။ ၈၃၁

ဝါဒၿပိဳင္လိုကုန္ေသာ ထိုသူတို႔သည္ ပရိသတ္ေဘာင္သို႔ သက္ဝင္ၾက၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ လူ႕ဗာလဟု ႐ႈၾကည့္ၾကကုန္၏၊ အျခား အယူဝါဒကို မွီကုန္ေသာ ခ်ီးမြမ္း ခံလိုေသာ ထိုသူတို႔သည္ (မိမိကိုယ္ ကိုမိမိ) ပညာရွိဟု ယူဆကုန္သည္ျဖစ္၍ စကားႏိုင္ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ၈၃၂

ဝါဒၿပဳိင္ဆိုင္ဆိုရန္ အားထုတ္သူသည္ ပရိသတ္အလယ္၌ ခ်ီးမြမ္းခံလိုသည္ ျဖစ္၍ (သူတစ္ပါးတို႔ ဝါဒကို) ၿဖဳိဖ်က္ေလ့ရွိ၏၊သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း (သင့္စကားသည္ အနက္အဓိပၸါယ္မရွိဟု) အပယ္အဖ်က္ ခံရသည္ရွိေသာ္ ထိုသူ သည္ မ်က္ႏွာ မသာမယာ ျဖစ္တတ္၏၊ အျပစ္ရွာလ်က္ ကဲ့ရဲ႕သည္ရွိေသာ္ အမ်က္ထြက္တတ္၏။

ထိုသူ၏ အပယ္ဖ်က္ခံရေသာ ဝါဒကို ႐ံႈးေသာ ဝါဒဟူ၍ ျပႆနာကို ဆင္ျခင္ ဆံုး ျဖတ္သူ ပညာရွိတို႔က ေျပာဆိုၾကေသာအခါ ဝါဒၿပဳိင္ပြဲ၌ ႐ံႈးသူသည္ ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းရ၏၊ စိုးရိမ္ပူေဆြးရ၏၊ ငါ့ထက္ သာလြန္သြားၿပီဟု အဖန္ဖန္ ညည္းတြား ရေလ၏။ ၈၃၄

ဤဝါဒၿပဳိင္ဆိုင္ ျငင္းခံုမႈတို႔သည္ ပရိဗိုဇ္ရဟန္းတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤဝါဒၿပိဳင္ပဲြတို႔၌ (ႏုိင္ခဲ့ေသာ္) စိတ္ရႊင္လန္း ပြင့္လန္း၍ (႐ႈံးခဲ့ေသာ္) စိတ္ညႇဳိးႏြမ္း ပင္ပန္းမႈ ျဖစ္၏၊ ဤအက်ဳိးအျပစ္ကိုျမင္၍ ဝါဒၿပဳိင္ဆိုင္ စကားႏိုင္ ေျပာဆုိမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ (ဤဝါဒၿပိဳင္ဆုိင္ရာ၌) ခ်ီးက်ဴးခံရမႈကုိ ရသည္မွတစ္ပါး အျခားေသာ အက်ဳိးအာနိ သင္ မရွိသည္သာ တည္း။ ၈၃၅

ယင္းသို႔ အက်ဳိးအာနိသင္ မရွိေသာ္လည္း ပရိသတ္အလယ္၌ ဝါဒကို ေျပာျပလ်က္ ထိုအယူ၌ အခ်ီးမြမ္းခံရ၏၊ ထိုသို႔ အခ်ီးမြမ္း ခံရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူသည္ ရႊင္လန္း လည္း ရႊင္လန္း၏၊ တက္ႂကြလည္း တက္ႂကြ၏၊ ထုိအခ်ီးမြမ္း ခံရမႈ အက်ဳိးကိုရ၍ စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ရေလ၏။ ၈၃၆

ယင္းတက္ႂကြမႈသည္ ထိုသူအား ဆင္းရဲပင္ပန္းေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ လြန္ လြန္ ကဲကဲ တက္ႂကြေသာ မာနစကားကုိ ေျပာဆိုတတ္၏၊ ဤအျပစ္ကုိလည္း ျမင္၍ မျငင္းခံုရာ၊ အေၾကာင္းေသာ္ကား ထုိျငင္းခံုျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ ဟု ပညာရွိ တို႔ မဆိုၾကေသာေၾကာင့္ တည္း၊ ၈၃၇

မင္း၏ ရိကၡာျဖင့္ အသက္ေမြးသူ သူရဲေကာင္းသည္ ၿပဳိင္ဘက္သူရဲေကာင္းကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ၾကံဳးဝါးလ်က္ သြားသကဲ့သို႔၊ သူရဲေကာင္း 'ပသူရ' ထိုသင္သည္ ဝါဒၿပဳိင္ဘက္ရွိရာ အရပ္သို႔သာ သြားေလေလာ့၊ (ငါ့မွာကား) သင္ႏွင့္ ၿပဳိင္ဆိုင္ စစ္ထုိးရန္ ကိေလသာဟူသမွ်သည္ ေဗာဓိပင္ရင္းဝယ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ ရရာ ေရွးအခါ ကပင္ မရွိခဲ့ေပ။ ၈၃၈

အၾကင္သူတို႔သည္ မိစၧာဒိ႒ိအယူကုိ ယူၾကကုန္လ်က္ ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ဤငါ၏ အယူသည္သာလွ်င္ မွန္၏ ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ (ပသူရ) ထိုမိစၧာ အယူ ရွိသူတို႔ကို သင္ေျပာဆုိေခ်၊ ဤေနရာ၌ ဝါဒၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ စစ္ထိုးမႈ ျပဳမည့္သူတို႔ မရွိကုန္သည္ သာတည္း။ ၈၃၉

ပသူရ အၾကင္ရဟႏၲာတို႔သည္ကား (ကိေလသာ) စစ္သည္အေပါင္း ဖ်က္ဆီးၾက ၿပီးလွ်င္ အယူဝါဒတစ္ခုႏွင့္ အယူဝါဒ တစ္ခုကုိ မဆန္႔က်င္ေစကုန္မူ၍ သြားလာ ေနထိုင္ၾကကုန္၏၊ ဤေလာက၌ အၾကင္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔အား (မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္မွ) တစ္ပါး စြဲလမ္းယူဆမႈ မရွိ၊ ထိုရဟႏၲာတို႔၌ သင္သည္ အဘယ္မည္ေသာ ဝါဒစစ္ ထုိးမႈကို ရႏုိင္ပါမည္နည္း။ ၈၄၀

သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ သင္သည္ (ႏုိင္ေကာင္းႏုိင္လိမ့္မည္ေလာဟု) ၾကံစည္ ေတြးေတာ ကာ လာခဲ့၏၊ သင္သည္ စိတ္ျဖင့္ ဒိ႒ိအယူတို႔ကို ၾကံစည္ယူဆလ်က္ ကိေလသာ ကို ခါတြက္ၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဝါဒယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရာက္လာ ဘိ၏၊ ယင္းသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရာက္လာေသာ္လည္း သင္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စြမ္းႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ၈၄၁

၈ - ပသူရသုတ္၊ အ႒က၀ဂ္၊ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: