May 6, 2009

ျမန္မာေတြဟာ ေစာက္ခ်င္မဟုတ္ပါေတာသားႏွစ္ေယာက္ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ အသိေပးလုိက္တယ္။ ျဖဲေခ်ာက္တာေတြ၊ ျခိမ္းေခ်ာက္တာေတြရပ္ပါ။ ေျခာက္လုိ႔ေၾကာက္တဲ့ထဲမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမပါဘူး။ အဲဒါမင္းတုိ႔ ျမဲျမဲမွတ္ထား။ အစကတည္းက မင္းတုိ႔ေတြကုိကုိ လူလုိ႔မထင္လုိ႔ အႏုိင္က်င့္ေနတာ။ မုိဟာမက္ဆုိတာ ေစာက္က်င့္ယုတ္ လူသတ္သမား၊ မုဒိမ္းေကာင္၊ သူ႔ေခြ်းမကုိ တဏွာရူးတဲ့ေကာင္၊ သူ႔အေဒၚနဲ႔ ေဖါက္ျပန္တဲ့သူ။ ဓမၼတာလာတဲ့ မိန္းမနဲ႔လည္း လိင္ဆက္ဆံတယ္။ အဲဒါေတြကုိ မင္းတုိ႔ သိပါတယ္။ တျခားဗုဒၶဘာသာေတြသိေအာင္ ေရွ႔မွာဆက္ေျပာသြားမယ္။ ႏွလုံးရည္၊ လက္ရုံးရည္ ၾကိဳက္တဲ့ဘက္က စမ္းလုိ႔ရတယ္။ ယုတ္ညံ့တဲ့ မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ ငါတုိ႔ရဲ့ ျမန္မာ့ေျမေပၚကေန ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ငါတုိ႔ ၂ ေယာက္ရဲ့ သံဓိဌာန္ပဲ။ ရွင္းတယ္ေနာ္?


မြတ္ဆလင္ကုိ အျမစ္ျဖဳတ္မည့္
ေတာသား၂ေယာက္


(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

1 comment:

Anonymous said...

To Budhism (taw thar hna yauk)

I know you both have than date htan... sit tat ka a maint pay lo phone gyi dway ko that ya bar dal lo min dot pyaw dal naw. dar so "ko may ko loe ja" lo a maint pay lal ...min dot lo brainless taw thar hna yauk ka ..ko may ko ye wunt swar tat loe ja mhar lal ..minn dot yat ..than date htan bae hote ...khwee..khwee... :P

muslim ko lu ma htin lo a nai kyint nay dar so bae ..hahahaha

Dubai twar pee muslim dway see kyun lite khan nay dar lal min dot budhism dway bae naw...malaysia go millions of budhism dway twar pee...general workers lo out chay thein out tan zar a lote tway twar lote pee muslim lee ko twal kat nay dar lal ..minn dot budhism dway bae naw ...

muslim pay zar kan zar nat hta minn sar pee muslim a myit phyote chin dal so dot ..min dot ..ko hta minn lote kopote cha nay dar bae ..hahaha

min dot lal chaung ko ..nga chay ma nat a khu ka law htote lite yin..muslim pay sar kan sar sarr htar dat ..hta minn dway a taunt lite htwat lar mhar kwa !!!

min dot ga muslim ko a myit phyote chin yin...a myo tharr yay sate dat shi ya dal ..sout shat shi ya dal ..muslim dway si gaung ngont ma win ya aung a yin kyo zar thind dal lay kwar ...min dot ga sout shat ko lone lone ma shi dar bae ..muslim lee sote pay pee money shar sar ja dal ..sout sint ko ma shi dat ..taw thar hna yauk pae ...

If i were you ...muslim a myit phyoite tal pyaw dat ko budhism dway ko a yin muslim dway pay zar kan zar nat way aung a yin nay khai mhar ...sout sint shi chin yin pyaw bar dal ..

pee dot muslim ga warr myo dal lo min dot pyaw dal naw ... min dot budhism ma dway sout pat ywa pee muslim man myin yin phin hlan pee sout pat a la gar lite pay nay ja lo phyit ya dar lay..min dot budhism ma dway sout pat ywa dar ma nai lo .. anti-muslim taung lote you ya dal so dat tha baw bae !!! hahaha taw taw a shat nae dat kg dway bae.

ma pu nat..min dot myo pyauk mhar sure bae !!!

china ga myo dar ..mandalay n sagaing par twar B ..india ga lal myo nay dal ...min dot budhism bamar dway ..myo thit lo khaw dat ..sote sote pyat pyat ..taw khaung khaung nay yar dway mhar dog tway thaung pyin hloot htar tha lo nay nay ya B ...

pee dot sout shat ma shi .."Refugee" so pee kway lay kway lwint dway lo nai gan da gar lee lite sote pay pee twal kat nay ja ya dat ba wa so dar universal truth pae !!!!

deal with the reality ..u all r out tan sar ..kyun ba wa yauk kone B ...no need to shoot Gun !! see

poor pathetic barstered ...win dwin yoo physcho dway ..yoo ja zan kyeik tha lout ..the result will not change !!! min dot kyun sate a pyay shi nay dar goo ...

lote thind dar ga ..Thailand mhar budhism refugee dway a nai kyint khan nay ya dal ...illegal workers dway Thai ga anai kyint dar khan nay ya dal ...girls dway rape lote khan nay ya dal Thailand mhar ..first priority to save them!!

second priority...Malaysia and s'pore mhar myanmar pyi mhar lote sar lo ma phyit lo..aein paung..yar paung pee soont pee narr ma lal parr ma lal nat a lote lar lote kya dar ..myanmar pyi yat arr nae chat ko thi pee lote sarr nay dat cheating malaysia employers tway ga cheat lote lo ba wa pyat kone B ...save them !!!

People with Great Education liek PhD, Doctors, Technicians ..all gone to Europe (burma's brain lincking to other country) save them to build our great Myanmar Nai Gan Daw.

We all are originally borned in burma but all the relegions are imported. if u say msulim so dar arab tway lar pee ma dain kyint lo muslim phyit ya yin..budhism so dar lal ka lar gyi budha india ga lar pee min dot ko ma dain kyint lo budshim phyit ya dar bae ..cos all relegions are imported to burma. a yoo ga ta moo ma thar chin zan nat!!!

if you want to separe races n relegion ..fine !! see lone yay lo phyo kwal chin dal pop!! fine !! give freedom to all racess on their own lay...do u have a brain to think about the right thing?

The earth is belong to everybody...you are nobody to tell people where to stay n what to do..try to survive yourself first!!!

So let me ask you ...do u need to be that fool to call yourself a budhism?

Thats it from me ..you asholes !!!

Chee brain dway bae ... lote thind dar ma lote pae ..ma yaung zar see loo nay ja lo myanmar pyi ko china ga Gun ma shoot pae thein lite P.

kway loe ma thar dway ..brainless way of working jaung pop!!!!