May 26, 2009

နိဗၺာန္၌ မရွိေသာတရားႏွင့္ ရွိေသာတရားနိဗၺာန္၌ မရွိေသာတရား

” ယေတာ တြံ မာလုက်ပုတၱ န တထၱ။ တေတာ တြံ မာလုက်ပုတၱ ေန၀ိဓ, န ဟုရံ, န ဥဘယမႏၱေရန၊ ဧသ၀ေႏၱာ ဒုကၡႆ။”

မာလုက်ာ၏သားျဖစ္ေသာ ရဟန္း၊ အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ထိုျမင္ရေသာ အဆင္း၌လည္း မတည္ပဲရွိ လတံ့။ မာလုက်ာ၏သား ျဖစ္ေသာရဟန္း ထိုသို႕မတည္ေသာအခါ၌ သင္ဟုဆိုအပ္ေသာ ရုပ္နာမ္အစဥ္သည္ ဤလူ႕ေလာက၌လည္းမရွိ၊ ဟိုေလာက၌လည္း မရွိ၊ (ဤေလာက ဟိုေလာက ဆိုသည့္ ၂ ပါးၾကဥ္၍) အျခား၌လည္း မရွိၿပီ။ ဤသို႕ သင္(ဟုဆိုအပ္ေသာ ရုပ္နာမ္အစဥ္)၏ မရွိျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အဆံုးေပတည္း။ ဆင္ရဲျခင္းကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္ေပတည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မာလုက်ပုတၱမေထရ္ကို မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ေဟာၾကားေသာ မာလုက်ပုတၱသုတ္ေတာ္တြင္ ဤ၌လည္း သင္မရွိဆိုသည္မွာ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဆိုေသာ ဒြါရ ၆ ပါးတြင္လည္း မရွိ၊ ဟိုေလာက၌လည္း မရွိဆိုသည္မွာ အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕ သေဘာအာရံုဆိုသည့္ ၆ ပါးေသာ အာရံုတို႕တြင္လည္း မရွိ၊ ထို ၂ပါးၾကဥ္၍ အျခား၌လည္း မရွိဆိုသည္မွာ ျမင္သိ ၾကားသိ နံသိ စားသိ ထိသိ ရႈသိဆိုေသာ ၀ိၪာဏ္ ၆ ပါး၌ လည္း မရွိဟု အက်ယ္ရွင္းထားပါသည္။

ေလာက ၃ ပါး ျဖစ္သည့္ သတၱေလာက၊ ၾသကာသေလာက၊ သခၤါရေလာက တို႕တြင္ ရွိရွိသမွ် သက္ရွိ သက္မဲ့တို႕သည္ ရုပ္ဓါတ္ နာမ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရုပ္အစုအေ၀း နာမ္အစုအေ၀းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုတစ္စုတစည္းတည္း ေပါင္းစုေနသည့္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာမ်ားျဖင့္ ကင္း၍ ျဖစ္မလာ။ ေလာက ၃ ပါးတြင္ ရုပ္နာမ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ မည္သည့္ ရုပ္မွ် မရွိေသာ လဟာႀကီးျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ မိုက္ခရိုစကုပ္ျဖင့္ပင္ မျမင္ရေသာ ပရမာဏုျမဴေခၚ ရုပ္အေျခခံ အမႈန္ေလးမ်ား(ရုပ္ကလပ္)ရွိေနေၾကာင္း မသိျခင္းပင္။ နိဗၺာန္၌မူ ထိုထိုေသာ ရုပ္နာမ္မ်ား မရွိ။ ကင္းဆိတ္၍ ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္ ေလာက ၃ ပါး အတြင္း၌မရွိ။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးက “ငါ မရွိတာ ဆင္ရဲဆံုးရာနိဗၺာန္ပဲ။ ရဟႏၱာမ်ား ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ ငါလို႕ ဆိုစရာ ရုပ္နာမ္ေတြ ဘယ္မွာမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ပရိနိဗၺာန္စုတိစိတ္ခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ အကုတ္လံုးကင္းသြားတယ္။ ဒါကို ဆင္ရဲဟူသမွ် ကင္းဆိတ္ရာ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္ပါပဲ” လို႕ ေဟာၾကားထားပါသည္။

နိဗၺာန္၌ ရွိေသာတရား

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ရုပ္နာမ္ကင္းဆိတ္သည့္သေဘာကို အခ်ိဳ႕က လြဲမွားစြာ နားလည္ၾကျပန္သည္။ နိဗၺာန္၌ဘာမွ် မရွိ။ ဤသို႕ ထင္ျမင္ပံုမွာ ယခုမွ မဟုတ္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ယမကရဟန္းက ရဟႏၱာေသလွ်င္ ဘာမွ်မရွိ ျပတ္ၿပီဟု အယူစြဲေနခဲ့ဘူးသည္။ ထိုအယူမွားကို အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေခ်ခႊ်တ္ေပးခဲ့ပံုကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားေသာ တရားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါဦးမည္။

ရဟန္းမ်ားက ယမကရဟန္းသည္ ရဟႏၲာေသလွ်င္ ဘာမွမရွိ ျပတ္ၿပီဆိုသည့္ အယူစြဲေနေၾကာင္း အရွင္သာရိပုတၲရာ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးထံ ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ရဟန္းေတြက သူတင္ယူတာမဟုတ္၊ ဘုရားကေဟာပါသည္ဟု ဘုရားရွင္ပါ ဥေစၧဒဒိဌိျဖစ္ေနေၾကာင္း ယူဆေနသည္ဟု ၀ိုင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

ထိုအခါ အရွင္သာရိပုတၲရာက ယမကရဟန္းကိုေမးသည္။

ေမး - ယမကေရ ခႏၶာ ၅ ပါးရွိသလား။

ေျဖ - ရွိပါတယ္ဘုရား။

ေမး - ရုပ္တရားကို ရဟႏၲာေခၚသလား။

ေျဖ - ရုပ္တရားကို ရဟႏၲာမေခၚပါဘူးဘုရား။

ေမး - ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိဉာဏ္ ေတြကိုေရာ ရဟႏၲာေခၚသလား။

ေျဖ - ရဟႏၲာမေခၚပါဘူးဘုရား။

ေမး - ရုပ္ထဲမွာ၊ ခႏၶာ ၅ ပါးထဲမွာေကာ ရဟႏၲာရွိသလား။

ေျဖ - မရွိပါဘူးဘုရား။

ေမး - ခႏၶာ ၅ ပါး အေပါင္းေကာ ရဟႏၲာေခၚသလား။

ေျဖ - ရဟႏၲာမေခၚပါဘူးဘုရား။

ေမး - ခႏၶာ ၅ ပါး မဟုတ္တဲ့ တစ္ပါးေသာတရားကို ရဟႏၲာဆိုမလား။

ေျဖ - ဒီလိုလဲ မဟုတ္ပါဘုရား။

ေမး - ရဟႏၲာေသရင္ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ဘယ္မတုန္း ရဟႏၲာေျပာပါဦး။

ေျဖ - အရွင္ဘုရား ဒိဌိကိန္းေနတုန္းက တပည့္ေတာ္ ေျပာခဲ့တာပါဘုရား။

ဒိဌိကို ေရွးဦးစြာ အသိနဲ႕ ျပဳတ္သြားသည္ဟု မွတ္ထိုက္ပါသည္။ သကၠယဒိဌိ တန္းလန္းနွင့္ ရဟႏၱာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ အမည္ပညတ္ကို အစြဲျပဳၿပီး ေမးလွ်င္ ျပတ္သည္၊ မျပတ္ဟု ေျဖရန္မသင့္ပါ။ ေျဖလွ်င္လည္း သႆတ၊ ဥေစၧဒ ဒိဌိ တစ္ခုခု ျဖစ္ေတာ့မည္။ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဆက္လက္၍

ေမး - ခႏၶာ ၅ ပါး က နိစၥလား၊ အနိစၥလား။

ေျဖ - အနိစၥပါ ဘုရား။

ေမး - ဒုကၡလား။ သုခလား။

ေျဖ - ဒုကၡပါဘုရား။

ေမး - ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာရွိလို႕ ငါ့ကိုယ္ငါ့ဟာလို႕ ဆိုႏိုင္သလား။

ေျဖ - မဆိုႏိုင္ပါဘူး ဘုရား။

ေအး..ေကာင္းၿပီး ခႏၶာကို ဉာဏ္နဲ႕လွည့္ေတာ့့လို႕ အရွင္သာရိပုတၲရာက ေျပာရာ အရွင္ယမက ေသာတာပန္တည္သြားသည္။

ေသာတာပန္တည္ၿပီးေနာက္ ဒိဌိကို အပါြးျပဳတ္မွ အရွင္သာရိပုတၱရာကဆက္ေမးတယ္။

ေမး - ရဟႏၱာေသလွ်င္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ဆိုတဲ့ မင္းအယူ၀ါဒကို က်န္ရဟန္းေတြလာေမးရင္ မင္းဘယ္လိုေျဖမတုန္း။

ေျဖ - တပည့္ေတာ္ဒီလိုေျဖပါ့မယ္ဘုရား။ ခႏၶာ ၅ ပါးက ဒုကၡျဖစ္တဲ့ တရားပါ။ ရဟႏၲာေသတာ ဒုကၡကုန္တာ ဒုကၡဆံုးတာပါဘုရား။ နိဗၺာန္ဆိုတာ မရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒုကၡသာဆံုးသြားတာ သုခရွိပါတယ္ဘုရား။

ဤေနရာတြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာက ေနာင္တဖန္ျဖစ္ရင္ ဒုကၡ၊ ေနာင္တဖန္မျဖစ္ရင္ သုခပဲလို႕ အဂၤုတၱိဳရ္မွာ တိုတိုနဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ခႏၶာ ၅ ပါးက ဒုကၡသစၥာတရား။ ခႏၶာရွိလွ်င္ ဒုကၡရွိ။ ခႏၶာေနာင္တဖန္မျဖစ္ရင္ နိဗၺာန္ပဲ၊ ခႏၶာေတာ့မရွိ။ သုခဓမၼ သက္သက္ရွိ၏လို႕ ဆိုပါတယ္။ မွတ္သားထိုက္ပါသည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာျဖစ္သည့္ စိတ္ကို ပူေလာင္ေစတတ္ေသာ ကိေလသာအပူမီးမ်ား ျငိမ္းသတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကုန္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သႏၱိသုခ အျငိမ္းဓါတ္ ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ ပရမထၱတရားလည္းျဖစ္ေသာ အသခၤတနိဗၺာနဓါတ္ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။

ခ်မ္းသာစစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

ေျပေဇာ္

မူရင္း = ဓမၼလင္းေရာင္ျခည္
(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: